admin

opsz

bpsz

 

 

Ki lehet polgárőr?


Minden büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött, cselekvőképes Magyar állampolgár , aki egyetért a polgárőrség céljaival és hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában, valamint sikeres polgárőr vizsgát tesz.

Hogyan lehet valaki polgárőr?


Jelentkeznie kell valamelyik (lehetőleg a lakóhelyi) polgárőr szervezetnél, ahol elbeszélgetnek vele arról, hogy miért szeretne polgárőr lenni és mit is jelent a polgárőr feladatok vállalása.
Ezután kitölti a belépési nyilatkozatot és adatlapot, majd előéletét a kerületi rendőrség leellenőrzi.
A sikeres polgárőr vizsga után következik az egy éves próbaidő, amely alatt önálló szolgálatot nem teljesíthet. Ezután válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává.

Milyen ismeretekre van szüksége a polgárőrnek?

2011. évi CLXV. törvény ismerete (BPSZ központban teljesített eredményes vizsga).Az eredményes szolgálatellátás érdekében -hogy valóban segíteni tudjon, ha kell- a jól képzett polgárőrnek rendelkeznie kell az alapvető jogi-, rendészeti-, vagyonvédelmi-, kriminalisztikai-, elsősegély nyújtási-, mentési és katasztrófa elhárítási-, tűzoltási- és vegyvédelmi ismeretekkel.

Mire jogosult a polgárőr?


A 2011. évi CLXV. törvényben meghatározottak az irányadóak. Amikor jogos védelmi, stb. helyzetben cselekszenek, nem mint egy különleges hatáskörrel felruházott csoport tagjai, hanem mint állampolgárok tevékenykednek. A különbség "csak" annyi, hogy tevékenységük nem véletlenszerű, esetleges, egyéni, hanem szervezett, tudatos, közös cselekvés.

Az előzőekből látható, hogy a polgárőrség hatósági jogkörrel, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkezik!
 

A polgárőrség önálló független szervezet, amely nem alá-, hanem mellérendeltségi viszonyban áll a Rendőrkapitányságokkal.

Az előre tervezett, rendőrséggel közös akciókban a polgárőr az akciót irányító rendőr utasításait követi, mert az intézkedés jogszerűségéért ilyen esetben az akciót irányító rendőr a felelős. A közös szolgálatban a polgárőr feladata az intézkedés zavartalanságának, a saját és a rendőr biztonságának biztosítása.

A polgárőr szolgálat fajtái

A polgárőr szolgálat két alapvető fajtája a "látható" és a "nem látható" szolgálat. A látható szolgálat a formaruhás, feliratos autóval történő nyílt szolgálatellátást (pl. járőrözést) jelenti, míg a nem látható szolgálat a civil ruhás, civil autós, kívülállók részére láthatatlan jelenlétet, megfigyelést jelenti.
Az első célja a bűnmegelőzés a nyílt, jól látható jelenléttel, a második célja pedig az elkövetők tettenérése, leleplezése.

Jellemző szolgálati fajták:

1. Járőrszolgálat
A járőrszolgálat a közterületek és nyilvános helyek polgárőri ellenőrzésének formája. A járőrszolgálat során két vagy több polgárőr együttesen lát el közrendvédelmi, bűnmegelőzési feladatokat.

A járőrszolgálat lehet:
· gépkocsizó
· gyalogos
· motoros
· kerékpáros

A járőrszolgálat feladata, hogy meghatározott útvonalon visszatérően -változó időközönként- polgárőr járőr jelenjen meg, megelőzve ezzel a bűncselekmények elkövetését, illetve az észlelt bűncselekményeket megakadályozza, az elkövetőket tetten érje és elfogja. Feladata még a helyi rendőri szervnek történő segítségnyújtás is. A járőrvezető az észlelt eseményeket köteles azonnal jelenteni a szolgálatvezetőnek, majd annak útmutatása szerint eljárni.

A polgárőr járőr az alábbi esetekben léphet közbe:
· tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjének tettenérésekor
· bűncselekmény elkövetőjének tettenérésekor
· bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrjárőr kiérkezéséig
· ha a közbelépésre rendőr kéri fel
· ha a beavatkozás hiányában saját vagy mások testi épsége vagy élete veszélybe kerülhet, illetve tetemes anyagi kár keletkezhet

2. Figyelő szolgálat
Egy vagy több objektum, terület konkrét céllal és feladattal, esetenként a rendőrséggel egyeztetett közös megfigyelése.
Figyelő szolgálat esetén a figyelők folyamatos (rádió) kapcsolatot tartanak az ügyeletessel és/vagy a járőrökkel, közös szolgálat esetén az örsügyeletessel.
Figyelők csak akkor avatkozhatnak közbe, ha a járőr nem elérhető ill. messze van, és erre az ügyeletestől engedélyt kapnak.

3. Rendőrséggel közös szolgálat:
A rendőri szerv előzetes felkérésére, akcióterv alapján, bűnmegelőzési, közrendvédelmi, közlekedésbiztonsági akciókban való részvétel.
Ilyen esetekben a rendőrségi eligazítás, illetve a jelenlévő rendőr utasításai alapján kell eljárni.

4. Felügyeleti (rendezvénybiztosítási) szolgálat:
Felügyeleti szolgálatot olyan közönséget vonzó rendezvényen, kulturális, sport és egyéb létesítményben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság, illetve a résztvevők biztonságának fenntartása érdekében ez szükséges.
Felügyeleti szolgálatot mindig felkérésre lehet szervezni.
Felügyeleti szolgálatban csak az arra kijelölt személyek vehetnek részt, meghatározott ruházatban és felszereléssel, fényképes kitűzővel.
A szolgálat ellátása során a kijelölt szolgálatvezető (a biztosítás parancsnoka) a helyszínen egy-személyben dönt minden felmerülő kérdésben.

5. Jelzésadás:
A polgárőr bármikor – szolgálaton kívül is! –, ha rendőri intézkedést igénylő eseményt észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az ügyeletesnek, vagy a területen szolgálatot teljesítő rendőr-, vagy polgárőr járőrnek.
Nem rendőri intézkedést igénylő esemény, jelenség észlelésekor (súlyos környezetszennyezés, engedély nélküli szemét-, törmelék lerakás, csőtörés, leszakadt elektromos vezeték, stb.) értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt, illetve a megfelelő szervet (Közterület Felügyelet, Vízművek, Elektromos Művek, stb.).
A jelzésadásról adatlapot (RK lapot) kell felvenni, feltüntetve az időpontot, helyszínt, eseményt, tett intézkedés, a bejelentést vevő nevét és telefonszámát, majd átadni az ügyeletesnek.

Milyen felszerelést használnak a polgárőrök?

1.Kötelező felszerelés:
· Személyi igazolvány
· Polgárőr igazolvány és szolgálati jelvény
· Országosan elfogadott formaruha
· Gk. vezetőknél forgalmi engedély, jogosítvány

2.Ajánlott felszerelés:
· Távcső
· Zseblámpa
· Notesz, toll
· Fényképezőgép vagy videokamera
· Rádiótelefon vagy telefonkártya

A polgárőr a részére személy szerint – hatóságilag – engedélyezett önvédelmi fegyverét, szolgálatban nem tarthatja magánál!

© Copyright: LJ